privatna kuća rusija

Ulaz smo naglasili drvenom pergolom.
Pergola je vizuelno lak i transparentan element i sasvim je u skladu sa konceptom fasade na dvorišnoj strani kuće.
Suprostavlja se zatvorenim zidovima ulične strane koji moraju da postoje zbog funkcije i kulture u kojoj se objekat nalazi.

private property in russia

We emphasized the entrance with wooden pergola. The pergola is visually easy and transparent element completely in line with facade concept on the backyard side. Confronting the closed walls on the street side that have to exist due to the function and the culture surrounding the house.

Primetićete kako počinje dematerijalzacija granice unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora.
Brisoleji su savršen arhitektnoski element upotrebljen u tranziciji otvaranja kuće.

Notice how begins lack of material border of the inside and outside space. Brise soleis are perfect architectural element for transition in opening the house. 

Pravac filozofije prostora u kom želimo da razvijemo naš studio jeste dematerijalizacija granica u prostoru.
Zidovi na dvorišnoj strani “nestaju”. Kuća se otvara ka vrtu u želji da porodica dobije utisak da je uvek i u kući i dvorištu.

Philosophical direction of space in which we would like to develop our studio is absence of material borders u space. Walls on yard side “are disappearing”. House opens up toward the garden with desire that family gets impression of always being in the house and in the yard.

Pergola izrađena od čelika i drveta jeste pejzažni element, ali i nastavak kuće u dvorištu

Pergola made out of wood and steel is landscaping element as well as extension of the house in the back yard.

Kuća mora da ima funkcionalne i servisne delove koji ostaju zatvoreni u zidovima.
Pored kulture življenja i filozofije prostora, kao odgovorni projektanti, smo dužni da mislimo na svaki detalj budućeg korišćenja prostora.

The house has to have functional and operational sections which remain closed in side the walls. Beside the culture of living and space philosophy, as a designers we are responsible to consider every detail of future space usability.